List

این یادداشتها دربردارندة مطالبی است که به نظر حقیر برای نشان دادن زوایای آشکار و پنهان بخشهایی از دنیایی که در اطراف ماست و حوادثی که در آنها جریان دارد سودمند است، برخی از مطالب خیلی جزئی نیز هر چند در حال حاضر طراوت و تازگی ندارد ولی به گمانم در آینده به کار خواهد آمد. ولی به هر حال طبیعی است که گزارش سفرها نیز ضمن این که پدیده ها و رویدادهای پیرامونی را حکایت می کند زبانی است که حال درونی گزارش نویس را نیز روایت می کند. مهمترین معیارهای گزینش داده ها در این گزارش سفر برای من چنین بوده است:

  • جلب توجه نسبت به هر آن چه در پیوند با هویت ایرانی است.
  • نشان دادن ظرفیتها و فرصتهای دین و اندیشة اسلامی در دنیای معاصر.
  • نشان دادن ضعفهای نظام سرمایه داری و نظام سلطه.
  • برجسته سازی نشانه های ایستایی تمدن غرب و فزاینده بودن حرکت شکل گیری تمدن جدید اسلامی.

 

متن کامل سفرنامه به صورت پی دی اف:

به زودی در همین صفحه منتشر می‌شود….