برنامه‌ی تدریس

اطلاع رسانی برنامه‌ی تدریس حوزوی و دانشگاهی در ترم جاری و سنوات گذشته

سال تحصیلی ۹۵ - ۹۶

 • نیمسالدوم

  تاریخ صدر اسلام (از بعثت تا سال ۶۱ هجری)

  دانشگاه باقرالعلوم (ع)، دکتری، رشتة مدرسی معارف، گرایش تاریخ تمدن اسلامی، برادران

 • نیمسالدوم

  نقد و بررسی تاریخ مغولان، تیموریان، حکومتهای محلی ایران

  دانشگاه باقرالعلوم (ع)، ارشد، برادران

 • نیمسالاول

  شناخت روشهای تحقیق در تاریخ

  دانشگاه باقرالعلوم (ع)، ارشد، برادران

 • نیمسالاول

  فلسفة تاریخ

  دانشگاه باقرالعلوم (ع)، ارشد، برادران

سال تحصیلی ۸۱ - ۸۲

 • نیمسالدوم

  تاریخ اسلام ( ۱ )

  دانشگاه امام صادق علیه السلام

 • نیمسالدوم

  سیرة ائمة علیهم السلام ۱

  دانشگاه اهل بیت علیهم السلام

 • نیمسالاول

  تاریخ اختصاصی اسلام ( ۳)

  دانشگاه مذاهب اسلامی