مطالعات اسلامی در غرب

چکیده:

شرق‌شناسي به مفهوم امروزي آن شامل مطالعات اسلامي در غرب نيز است. نتايج و دستاوردهاي شرق‌شناسي و به تبع آن، مطالعات اسلامي در غرب ريشه تلقي كنوني غربيها درباره اسلام و كشورهاي اسلامي است و بي‌توجهي به اين جريان و ابعاد و پيامدهاي آن سبب خواهد شد كه ما در مواجهه با غرب، چه در حوزه هجوم فرهنگي و چه در حوزه گفتگوي تمدنها، نتوانيم نقشي بايسته ايفا نماييم. جهت‌گيري اصلي و روح حاكم بر اين اثر توجه دادن به اين موضوع بنيادي است كه به نظر مي‌رسد مي‌تواند اساس تفكر و نگاه ما را به تاريخ و تمدن اسلامي دگرگون سازد. اين هدف از طريق نگاه به مفهوم، ريشه‌ها، سير تحول و ابعاد و روشهاي مطالعات اسلامي در غرب و تأثير آن در محيطهاي اسلامي شرقي، و موضع كنوني و بايسته نسبت به آن دنبال شده است.

فهرست:

صل اول: شرق‌شناسي و اسلام‌شناسي: مفاهيم و كليات
فصل دوم: پيشينه مطالعات شرقي در غرب و بررسي تأثير آن در مطالعات اسلامي
فصل سوم: ديدگاهها درباره مراحل مطالعات اسلامي در غرب
فصل چهارم: حوزه‌ها و زمينه‌هاي مطالعات اسلامي
فصل پنجم: انواع فعاليتهاي اسلام‌شناسي و انگيزه‌هاي آن
فصل ششم: تأثير مطالعات اسلامي در جهان اسلام و موضع بايسته نسبت به آن
كتابنامه
در پایان هر فصل چکیده آن و زمینه‌هایی برای تحقیق ارائه شده است.